سرور مجازی

سرور مجازی راهکاری ارزان تر و کارا تر از سرور فیزیکی است به ترتیبی که شما می توانید یک سرور با همه امکانات سرور فیزیکی ولی با قیمتی بسیار ارزان تر از سرور فیزیکی داشته باشید