لایسنس پلسک | Plesk License

لایسنس پلسک سرور فیزیکی (وب هاستینگ)
ماهیانه
قابل ارائه برای ویندوز و لینوکس

لایسنس پلسک سرور مجازی (وب هاستینگ)
ماهیانه
قابل ارائه برای ویندوز و لینوکس

لایسنس پلسک کلود لینوکس (وب هاستینگ)
ماهیانه

لایسنس پلسک کلود لینوکس سرور مجازی (وب هاستینگ)
ماهیانه

لایسنس پلسک (ویرایش حرفه ای)
ماهیانه
قابل ارائه برای ویندوز و لینوکس

لایسنس پلسک سرور مجازی (ویرایش حرفه ای)
ماهیانه
قابل ارائه برای ویندوز و لینوکس

لایسنس پلسک کلود لینوکس (ویرایش حرفه ای)
ماهیانه

لایسنس پلسک کلود لینوکس سرور مجازی (حرفه ای)
ماهیانه

لایسنس پلسک وب ادمین
ماهیانه
قابل ارائه برای ویندوز و لینوکس

لایسنس پلسک سرور مجازی (وب ادمین)
ماهیانه
قابل ارائه برای ویندوز و لینوکس