لایسنس پلسک | Plesk License

لایسنس پلسک سرور فیزیکی (وب هاستینگ)
ماهیانه
قابل ارائه برای ویندوز و لینوکس

173,000 تومان

سفارش آنلاین

لایسنس پلسک سرور مجازی (وب هاستینگ)
ماهیانه
قابل ارائه برای ویندوز و لینوکس

97,000 تومان

سفارش آنلاین

لایسنس پلسک کلود لینوکس (وب هاستینگ)
ماهیانه

211,500 تومان

سفارش آنلاین

لایسنس پلسک کلود لینوکس سرور مجازی (وب هاستینگ)
ماهیانه

135,000 تومان

سفارش آنلاین

لایسنس پلسک (ویرایش حرفه ای)
ماهیانه
قابل ارائه برای ویندوز و لینوکس

60,000 تومان

سفارش آنلاین

لایسنس پلسک سرور مجازی (ویرایش حرفه ای)
ماهیانه
قابل ارائه برای ویندوز و لینوکس

60,000 تومان

سفارش آنلاین

لایسنس پلسک کلود لینوکس (ویرایش حرفه ای)
ماهیانه

100,000 تومان

سفارش آنلاین

لایسنس پلسک کلود لینوکس سرور مجازی (حرفه ای)
ماهیانه

100,000 تومان

سفارش آنلاین

لایسنس پلسک وب ادمین
ماهیانه
قابل ارائه برای ویندوز و لینوکس

20,000 تومان

سفارش آنلاین

لایسنس پلسک سرور مجازی (وب ادمین)
ماهیانه
قابل ارائه برای ویندوز و لینوکس

20,000 تومان

سفارش آنلاین