شیر کردن تصویر یک مانیتور بین چند کامپیوتر

یک برنامه خیلی سبک هست که می تونید دانلود کنید

https://github.com/EslaMx7/ScreenTask