شرینک کردن لاگ فایل های کل دیتابیس های موجود در دیتابیس

شرینک کردن لاگ فایل های کل دیتابیس های موجود در دیتابیس

عملیات shrink در Sql فضاهای اضافی را حذف کرده

و حجم دیتابیس را کاهش می دهد. در sql دیتابیس به دلیل تولید Log File ، حجم زیادی از فضای دیتابیس را اشغال خواهد کرد که با استفاده از امکان های Truncate و Shrink این log File ها حذف شده و فضای قابل توجهی از فضای دیتابیس شما آزاد خواهد شد.

جهت Shrink کردن ب کل دیتابیس ها می توانید از اسکریپت زیر استفاده کنید:

 

USE MASTER
declare
    @isql varchar(2000),
    @dbname varchar(64),
    @logfile varchar(128)
    
    declare c1 cursor for
    SELECT  d.name, mf.name as logfile--, physical_name AS current_file_location, size
    FROM sys.master_files mf
        inner join sys.databases d
        on mf.database_id = d.database_id
    where recovery_model_desc <> 'SIMPLE'
    and d.name not in ('master','model','msdb','tempdb')
    and mf.type_desc = 'LOG'    
    open c1
    fetch next from c1 into @dbname, @logfile
    While @@fetch_status <> -1
        begin
        select @isql = 'ALTER DATABASE [' + @dbname + '] SET RECOVERY SIMPLE'
        print @isql
        exec(@isql)
        select @isql='USE [' + @dbname + '] checkpoint'
        print @isql
        exec(@isql)
        select @isql='USE [' + @dbname + '] DBCC SHRINKFILE ([' + @logfile + '], 1)'
        print @isql
        exec(@isql)
        
        fetch next from c1 into @dbname, @logfile
        end
    close c1
    deallocate c1


چاپ