ریدایرک کردن وب سایت به همان سایت با www به صورت 301 در فایل کانفیگ

ریدایرک کردن وب سایت به همان سایت با www به صورت 301 در فایل کانفیگ

در صفحهindex.html کد زیر را قرار دهید :


<configuration>
  <system.webServer>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="Redirect to WWW" stopProcessing="true">
          <match url=".*" />
          <conditions>
            <add input="{HTTP_HOST}" pattern="^domain.com$" />
          </conditions>
          <action type="Redirect" url="http://www.domain.com/{R:0}"
               redirectType="Permanent" />
        </rule>
      </rules>
    </rewrite>
  </system.webServer>
</configuration>


چاپ