بروزرسانی نرم افزار کایاکو

بروزرسانی نرم افزار کایاکو

- گرفتن فایل back up  از بانک اطلاعاتی نرم افزار به روش dump 

این کار برای احتیاط انجام می شود

2- Export  گرفتن از template  ها در بخش ادمین

3- گرفتن backup  از پوشه  swift\files این پوشه فایل های اتچ شده در ایمیل ها را نگه داری می کند

4- گرفتن backup  از زبان ها از بخش ادمین (گرفتن export)

5- پاک کردن محتویات فولدر swift

6- کپی کردن فایل های نسخه جدید

7- اجرای دستور زیر در mysql

delete from swsearchindex

8-  اپلود کردن یک فایل html  خالی به نام index  در روت اصلی سایت برای این که از دسترس خارج شود

9- اجرای مسیر زیر

http://[kayakopath]/setup

نکته : برای تغییر style  بخش های مختلف می توانید از بخش ادمین ، template اقدام نمایید

در نصب ممکن است موارد زیر به شما کمک کند :

C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Server 5.5\my.ini

Method 1:
Open the "my.ini" file within the MySQL installation directory and look for something like...
# Set the SQL mode to strict
sql-mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"

Replace with:
# Set the SQL mode to strict
//sql-mode="NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"

sql-mode=""

https://support.cubecart.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/51/13/how-can-i-turn-off-mysql-strict-mode

http://forums.kayako.com/threads/error-during-auto-setup.27574/


http://www.afgexpert.com/thread4955.html

https://my.kayako.com/Knowledgebase/Article/View/472/149/how-to-turn-off-mysql-strict-mode


Chat :

http://hotfix.kayako.com/product.php?product=8

 

آدرس سایت اصلی :

https://kayako.atlassian.net/wiki/display/DOCS/Upgrading+your+helpdesk

دانلود نسخه اخر :

http://www.nullled.com/download-kayako-fusion-v4-68-1-build-9814.html

یا

http://www.nulledcode.net/nulled-scripts/50-kayakofusionv46324559phpnull-pnx.html


چاپ