بروزرسانی دیتابیس راه دور

بروزرسانی دیتابیس راه دور

گاهی نیاز پیدا می کنیم یک جدول از یک دیتابیس را که در یک سرور دیگر میباشد

را با همان جدول در دیتابیس لوکال بروز کنیم، برای این کار باید ابتدا یک LinkServer سرور مبدا درست کنید و سپس با استفاده از دستور زیر دیتابیس مقصد رو بروز کنیم

 

UPDATE ls
SET ls.val=u.val
FROM LinkedServer.database.user.tablename ls
   JOIN localtable u ON ls.ID = u.ID


چاپ